حسابداری

مسایل حسابداری در مدارس ونکات دیگر

شرکت کازرون تمامی دریافتها و پرداختها را ازطریق حسابهای بانکی انجام می دهد

اطلاعات زیر از مدارک حسابداری این شرکت در دست است:

صورت مغایرات بانکی 30/8/1385                                               ریال

مانده ی طبق صورتحساب بانکی                                              7.000.000

اضافه می شود: سپرده های بین راهی                                       1.540.000

کسر می شود: چکهای معوق                                                    (2.000.000)

مانده طبق دفاتر شرکت                                                           6.540.000

نتایج آذرماه                                                                                                      (ارقام به ریال)

                                                                                             (طبق صورتحساب بانکی)          طبق دفاتر

مانده ی 30/9/85                                                                           8.650.000                    9.250.000     

سپرده های آذر ماه                                                                            5.000.000                   5.810.000

چکهای آذرماه                                                                                  4.000.000                   3.100.000

اعلامیه های وصولی آذر ماه (غیر از سپرده های آذرماه)                         1.000.000                  -

هزینه های بانکی                                                                                    15.000                               -

چکهای برگشتی(توسط بانک به عنوان هزینه ثبت شده)                 335.000                      -

مطلوب است:

1-     تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ 30/9/1385

2-     ارائه ی ثبت های لازم (یکی از چکهای آذرماه مربوط به خرید اساسی می باشد حسابدار مؤسسه آن را ثبت نکرده است)

 

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت9:28توسط مریم بدری | |